ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การเข้าระบบของบัณฑิต
           รหัสผู้ใช้ คือ   เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
           รหัสผ่าน คือ   วัน-เดือน-ปีเกิด (8 หลัก) เช่น ท่านที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2530 ให้ใส่เลข 01012530 กรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือเข้าระบบไม่ได้   ponglert.s@ubru.ac.th
 
** ให้บัณฑิตทุกท่านพิมพ์ หรือถ่ายภาพ ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม และนำส่งที่จุดรายงานตัวบัณฑิต
*** หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ให้ท่าน ติดตั้ง browser Chrome มาใช้งาน