ระบบบันทึกภาวะผู้มีงานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบคณะ
 
 
การเข้าระบบของบัณฑิต
             รหัสผู้ใช้ คือ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
             รหัสผ่าน คือ  รหัสผ่าน คือ  วัน-เดือน-ปีเกิด (8 หลัก) เช่น ท่านที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2530 ให้ใส่เลข 01012530
 
รหัสบัตรประชาชน :  
รหัสผ่าน :  
@MIS2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี